Jesteś tu:Informacje / Inne / Bezpieczeństwo - statystyki

Bezpieczeństwo - statystyki


Wstawiony przez admin 12 wrzesień 2000

W strukturze przestępstw kryminalnych na terenie miasta i gminy przeważają przestępstwa przeciwko mieniu (110 w pierwszym półroczu 1999 roku, gdy w analogicznym okresie roku 1998 było ich 97). Wzrasta liczba przestępstw typu rozbojów i wymuszeń rozbójniczych (z O w 1998 roku do 22 w 1999 roku). Udział przestępstw gospodarczych maleje (9,7% ogółu przestępstw w pierwszym półroczu 1999, gdy w analogicznym okresie roku 1998 osiągały poziom 12%). Wzrosła znacznie liczba przestępstw akcyzowych (z 7 w 1998 roku do 13 w 1999 roku). Zmniejszyła się natomiast liczba przestępstw drogowych (z 9 w 1998 roku do 1 w 1999 roku), a wzrosła liczba przestępstw uszkodzenia ciała i pobicia (z 9 w pierwszym półroczu 1998 do 13 w 1999 roku).
W rejonie miasta i gminy Biskupiec w pierwszym półroczu 1999 roku miały miejsce 64 zderzenia drogowe (w pierwszym półroczu 1998 roku było ich 73), w tym 10 wypadków (w 1998 roku było 9), wyniku których jedna osoba zginęła, a 18 osób odniosło obrażenia ciała.
Z powyższych danych wynika, że stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy jest dobry. Wskaźnik wykrywalności przestępstw zmniejszył się nieznacznie w stosunku do roku 1998 i wynosi 73,2%. Jest to jednak najwyższy wskaźnik tego typu w rejonie Olsztyna.

Przestępczość i patologia nieletnich

W omawianym okresie zmalała liczba sprawców małoletnich z 44 do 30, ale wzrosła liczba popełnionych przez nich czynów karalnych z 25 w pierwszej połowie 1998 roku do 36 w połowie 1999 roku (14% ogółu przestępstw). Policja skierowała 9 wniosków do Sądu Rodzinnego o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Działania prewencyjne i profilaktyczne policji

Policja dostosowuje na bieżąco trasy i czas swych patroli do nasileń zdarzeń przestępczych. Imprezy masowe zabezpieczane są wespół ze Strażą Miejską, miejscową jednostką wojskową i zasileniami policyjnymi z Olsztyna.
W ramach programu profilaktycznego "Bezpieczne Miasto, Wieś, Osiedle" policja odbyła w omawianym okresie 33 spotkania ze społeczeństwem. Nawiązała też współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W związku z reorganizacją policji po reformie terytorialnej przekształcono Komendę Rejonową w Biskupcu w Komisariat Policji. Wiązało się to ze zmniejszeniem ilości etatów o 3 stanowiska Ponieważ trzech policjantów przebywa na długotrwałym szkoleniu, policja odczuwa potrzebę uzupełnienia co najmniej 3 wakatów. W związku z reorganizacją policji, pewnemu osłabieniu uległa praca pionu techniki kryminalistycznej w Biskupcu. Odczuwa się potrzebę zwiększenia ilości patroli w godzinach wieczorno - nocnych, co zależy od uzupełnienia istniejących w policji wakatów.

Reklama


Tłumaczenia