Jesteś tu:Informacje / Inne / Infrastruktura społeczna - Edukacja

Infrastruktura społeczna - Edukacja


Wstawiony przez admin 02 wrzesień 2000

Gmina Biskupiec posiada 7 przedszkoli: 4 w mieście, w tym jedno garnizonowe oraz 3 na wsi w miejscowościach Rasząg, Stanclewo, i Czerwonka co zaspokaja jej potrzeby w tej dziedzinie. Uczęszcza do nich 345 dzieci ( 276 w mieście i 69 na wsi). Od roku szkolnego 2000/2001 likwidacji ulegną 3 przedszkola - garnizonowe oraz w Raszągu i Stanclewie.

Na terenie gminy funkcjonuje 9 szkół podstawowych (3 w mieście i 6 na wsi), do których uczęszcza ogółem ok. 2390 uczniów ( w tym w mieście ok. 1480 i ok. 810 na wsi).

Stan kadry nauczycielskiej w 1999 roku wynosił 287 nauczycieli ogółem, z czego na wsi pracowało w szkołach podstawowych 90 nauczycieli, a w szkołach podległych gminie w mieście - 163. W przedszkolach w mieście zatrudnionych było 26 nauczycieli, na wsi zaś 8.

Od 1 września 1998 roku na terenie gminy funkcjonują następujące szkoły podległe gminie:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Biskupcu około 360 uczniów
Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu około 480 uczniów
Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu około 640 uczniów
Szkoła Podstawowa w Czerwonce około 270 uczniów
Szkoła Podstawowa w Kobułtach około 170 uczniów
Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich około 130 uczniów
Szkoła Podstawowa w Bredynkach około 120 uczniów
Szkoła Podstawowa w Węgoju około 120 uczniów
Szkoła Podstawowa w Raszągu około 100 uczniów

W budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Biskupcu wydzielono Gimnazjum Publiczne. Od 1.09.1999 roku w pierwszej klasie gimnazjalnej rozpoczęło naukę około 360 uczniów w 15 oddziałach. W roku szkolnym 2001/2002 gimnazjum będzie liczyło około 870 uczniów i osiągnie stan pełnej organizacji z klasami l, II i III.
Od 1.09.1999 r. rozpoczęło działalność Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Biskupcu przy ul. Armii Krajowej 2.

Bazę i sieć oświatową szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego na terenie miasta i gminy Biskupiec ocenia się jako wystarczającą, niezbędna jest jednak poprawa jej stanu technicznego - wykonywanie remontów głównych i bieżących.
Istotnym problemem edukacji powszechnej w gminie i w mieście jest brak nauczycieli języka angielskiego, słabe wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, a także brak sal gimnastycznych. Niepokojącym zjawiskiem jest obserwowane w szkołach podstawowych nasilenie problemów wychowawczych.

Szkoły ponadgimnazjalne

Na terenie gminy, w mieście Biskupiec, działa Zespół Szkół w skład którego wchodzą dwie szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( o charakterze dokształcającym) oraz Liceum Ogólnokształcące.
Według danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie, w 1998 roku liczba uczniów szkoły zasadniczej wynosiła (145 absolwentów), gdy w roku 1995 było 433 uczniów.

Liczba uczniów Liceum wynosiła w 1998 roku 699 (139 absolwentów), podczas gdy w 1995 roku było 623 uczniów.

Obie szkoły wskazują więc tendencję wzrostową w liczbie kształconej młodzieży, co świadczy o rosnących na terenie gminy potrzebach edukacyjnych.
Szkoła Zawodowa ma charakter dokształcający młodocianych pracowników, którzy zaczęli już pracę zawodową. Dokształca przede wszystkim w tych specjalnościach, na które zgłaszają zapotrzebowanie miejscowe firmy, a więc ślusarzy, stolarzy, elektryków, mechaników pojazdów, piekarzy. Szkoła nie posiada własnej bazy warsztatów. Liceum Ogólnokształcące cierpi na brak własnej sali gimnastycznej.

Biuletyn Informacji Publicznej

Reklama


Tłumaczenia