Jesteś tu:Turystyka / Rezerwaty Przyrody / Parleskie Wzgórza - użytek ekologiczny

Parleskie Wzgórza - użytek ekologiczny


Wstawiony przez admin 22 marzec 2009

"Parleskie Wzgórza" - użytek ekologiczny ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 62 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 28 lipca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Olszt. Nr 17, póz. 213) zmienionego Rozporządzeniem Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, póz. 2). Obiekt zajmuje powierzchnię 244,54 ha. Użytek stanowi wyjątkowo ciekawy pod względem geomorfologicznym i przyrodniczym obszar wzgórz, morenowych. Obszar ten, widoczny z szosy Mrągowo-Olsztyn, stanowi niezwykle istotną wartość krajobrazowo-turystyczną regionu. O jego walorach krajobrazowych decyduje bogata rzeźba polodowcowa z ciągami wzgórz moreny czołowej pociętymi licznymi zagłębieniami terenowymi o urozmaiconej sieci hydrograficznej. Malowniczy krajobraz tworzy mozaika łąk, pastwisk, nieużytków i lasów z bogatą roślinnością kserotermiczną oraz roślinność bagienna zajmująca międzymorenowe obniżenia. Znacznie zróżnicowane siedliska i zespoły roślinne są ostoją wielu rzadkich gatunków ptaków oraz wpływa na bogactwo świata owadów. Użytek ekologiczny "Parleskie Wzgórza' i rezerwat przyrody "Piłaki" (poza terenem gminy Biskupiec) stanowi zamienne zlotowisko żurawi.
Na podstawie decyzji Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa O/Olsztyn użytek ekologiczny "Parleskie Wzgórza" został przekazany w nieodpłatny zarząd na czas nieokreślony Zarządowi Mazurskiego Parku Krajobrazowego z/s w Krutyni.

Źródło: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Biskupiec

Reklama


Tłumaczenia