Jesteś tu:Współczesność / Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu


Wstawiony przez admin 01 listopad 2002

Szpital Biskupiec

Ogólne informacje

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu mieści się w kompleksie budynków oddanych do użytku w 1981 r. Od 01.08.1998 r. Szpital jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej podległy Starostwu Powiatowemu w Olsztynie. Szpital w Biskupcu jest położony przy dwóch trasach o dużym nasileniu ruchu:

- Warszawa - Szczytno - Bezledy droga nr 589 (północ - południe - dawny trakt królewski),
- Olsztyn - Ełk - Suwałki - Ogrodniki droga nr 16 (wschód - zachód).

Funkcjonujące oddziały

W ramach Szpitala funkcjonuje 248 łóżek w następujących oddziałach:

- Internistyczno - Kardiologiczny (z 5 - łóżkowym Oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej) - 45 łóżek,
- Neurologii - 25 łóżek,
- Dziecięcy - 20 łóżek,
- Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 5 łóżek,
- Ginekologiczne - Położniczy - 26 łóżek,
- Noworodkowy
- Chirurgii Ogólnej z Urologią i Laryngologią- 34 łóżka,
- Chirurgii Dziecięcej z Laryngologią- 20 łóżek,
- Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - 33 łóżka,
- Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej - 40 łóżek.
- Zaplecze diagnostyczne, zabiegowe i rehabilitacyjne

Szpital dysponuje pełnym zapleczem diagnostycznym, zabiegowym i rehabilitacyjnym:

1. diagnostyka laboratoryjna:
a) analityka,
b) bakteriologia,

2. serologia z bankiem krwi
pracownie diagnostyki obrazowej:
a) RTG
b) USG (echo serca),
c) diagnostyki kardiologicznej i EEG,
d) endoskopowa,
e) badań czynnościowych układu oddechowego i diagnostyki alergologicznej,
f) gabinet cystoskopii i uroflowmetrii.

3. gabinet zabiegów urologicznych
4. gabinet zabiegów laryngologicznych
5. dział rehabilitacji i fizykoterapii

Poradnie specjalistyczne

W Szpitalu funkcjonuj ą następujące poradnie specjalistyczne:

- Poradnia Chorób Wewnętrznych
- Poradnia Gastroenterologiczna
- Poradnia Neonatologiczna
- Poradnia Neurologiczna
- Poradnia Patologii Noworodków
- Poradnia Alergologiczna dla Dzieci i Dorosłych
- Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
- Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej filia w Dobrym Mieście
- Poradnia Chirurgii Ogólnej
- Poradnia Preluksacyjna
- Poradnia Chirurgii Dziecięcej
- Poradnia Urologiczne - Andrologiczna
- Poradnia Urologiczne - Andrologiczna filia w Kętrzynie
- Poradnia Zdrowia Psychicznego i Odwykowa

Niektóre z oddziałów mają charakter regionalny, jak Oddział Neurologii (obejmuje powiaty: olsztyński, mrągowski, szczycieński, kętrzyński), laryngologia (rejon Biskupca, Mrągowa, Szczytna), urologia (rejon Biskupca, Szczytna) oraz Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej.

Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej

Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej powstał we wrześniu 1996 r. i liczył 16 łóżek. W kwietniu 2001 r. otwarty został drugi, 24-łóżkowy, oddział rehabilitacji kardiologicznej. Poszerzenie bazy łóżkowej wynikało z rosnących potrzeb mieszkańców ówczesnego województwa olsztyńskiego na tego rodzaju świadczenia medyczne.

Głównym celem wczesnej rehabilitacji kardiologicznej jest skrócenie pobytu w szpitalu pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawaha mięśnia sercowego lub po zabiegach kardiologicznych. Obejmuje ona wczesną rehabilitację fizyczną, psychiczną, socjalną, właściwą farmakoterapię, selekcję chorych do dalszej diagnostyki oraz edukację zdrowotną. Na rehabilitację kardiologiczną są kierowani pacjenci po zabiegach kardiochirurgicznych, po zawałach mięśnia sercowego, ze stabilną chorobą wieńcową.

Kontynuacja rehabilitacji i leczenia polega na:

- leczeniu schorzenia kardiologicznego - prewencja farmakologiczna, leczenie i zwalczanie powikłań,
- redukcji czynników ryzyka choroby,
- rehabilitacji psychicznej,
- prowadzenie szkoleń dietetycznych i zdrowego stylu życia.

Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej przy Szpitalu Powiatowym w Biskupcu stanowi bezpośrednie zaplecze dla Centrum Kardiologii Zabiegowej w Olsztynie.

Statystyki

W Szpitalu rocznie leczy się ponad 9 tyś. pacjentów, wykonuje się ponad 2500 zabiegów operacyjnych. Obecnie w Szpitalu obserwuje się znaczny wzrost leczonych pacjentów. W porównaniu do analogicznych okresów roku ubiegłego, obecnie leczonych jest o ok. 150 osób miesięcznie więcej. Przy zachowaniu tej tendencji, liczba leczonych w tym roku może osiągnąć nawet 9,5 tyś. osób (w I półroczu br. hospitalizowanych było 4859 osób).

Modernizacje i Inwestycje

Dzięki nowoczesnej bazie sprzętowej wprowadzone zostały nowe technologie i procedury medyczne, w szczególności zabiegowe, jak artroskopie, laparoskopie, operacje Longo, TVT, operacje endoskopowe urologiczne itp.
Od ponad dwóch lat realizowane są inwestycje mające na celu remont i modernizację oddziałów szpitalnych. Dotychczas wyremontowano i zmodernizowano Oddział Internistyczno - Kardiologiczny, Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddział Dziecięcy oraz Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej (w trakcie przeprowadzki), zaplecze sanitarne Oddziału Neurologii. Przygotowywany jest remont z modernizacją pomieszczeń na Oddział Chirurgii Dziecięcej, Chirurgii Ogólnej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W 1998 r. zmodernizowana została Centralna Sterylizatornia.
W 2002 r. zrealizowana została inwestycja w zakresie zmiany uciepłownienia i termorenowacji budynków Szpitala, która obejmowała:

- wymianę okien,
- docieplenie stropodachów, wymianę pokryć dachowych oraz obróbek blacharskich,
- docieplenie budynku wraz z elewacją,
- budowę własnej kotłowni gazowo - olejowej,
- wyminę instalacji c.o. w budynkach Szpitala.

Realizowane remonty, z poprawą funkcji, wg przyjętego planu, pozwalają na podwyższenie poziomu warunków pobytu pacjentów, a sukcesywna poprawa wyposażenia poprawia komfort tego pobytu. Zrealizowanie założonych do 2003 r. planów inwestycyjnych spowoduje, że Szpital będzie dysponował w pełni nowoczesną bazę lokalową, odpowiadającą wszelkim obowiązującym normom.

Krajowa Sieć Szpitalnych Oddziałów Ratownictwa

W tym roku Szpital został uwzględniony w Krajowej Sieci Szpitalnych Oddziałów Ratownictwa. W związku z tą decyzją została opracowana i zatwierdzona dokumentacja projektowo - kosztorysowa na remont i adaptację pomieszczeń dla SOR. Początek realizacji projektu planowany jest na wrzesień 2002 r., natomiast uruchomienie oddziału na dzień l marca 2003 r. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz dotacji Starostwa Powiatowego i Miasta i Gminy Biskupiec.

Kadra lekarska

Szpital posiada wysoko wykwalifikowana kadrę lekarską, stale podnosząca kwalifikacje, i tak (z 2002r):

- 31 lekarzy z 11° specjalizacji,
- 10 lekarzy z 1° specjalizacji, w trakcie specjalizacji na 11°,
- 4 lekarzy w trakcie specjalizacji na 1°,
- 1 lekarz posiada doktorat, a dwóch jest w trakcie przewodu doktorskiego,
- 2 lekarzy posiada podspecjalizacje:
- l z kardiologii
- l z alergologii i pulmonologii
- 3 lekarzy jest w trakcie szkoleń do uzyskania podspecjalizacji,
- z 7 młodych lekarzy po stażach z tego 4 pracuje na etatach rezydenckich finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia
- ponad 50 % lekarzy posiada certyfikaty z zakresu diagnostyki i procedur zabiegowych
(laparoskopia, histerokopia i in.).

Personel pielęgniarski uczestniczy w stałych kursach doskonalących, i tak:

- 10 pielęgniarek legitymuje się specjalizacją,
- 4 położne posiadają specjalizację z zakresu opieki przed i okołoporodowej,
- 6 pielęgniarek jest w trakcie specjalizacji.

Nowoczesne wyposażenie

Szpital posiada nowoczesne wyposażenie diagnostyczno - terapeutyczne (pracownia endoskopowa, USG z kolorowym Dopplerem oraz ECHO serca, pracownia spirometrii, gabinet cystoskopii i uroflowmetrii, gabinet ESWL, pracownia EEG, EKG - badania wysiłkowe, Holterowskie, badania laboratoryjne w pełnym zakresie), stale doposażone w sprzęt i aparaturę medyczną, rozszerzające zakres działania tych pracowni.

Opinie, wyróżnienia i certyfikaty

Szeroki zakres realizowanych świadczeń zdrowotnych oraz dobra opinia pacjentów o tut. Szpitalu powoduje napływ pacjentów z innych obwodów szpitalnych. W pierwszym półroczu br. procent leczonych z innych obwodów szpitalnych wyniósł 46,8 %. Głównie są to pacjenci z rejonu:

- Mrągowa 12,9 %
- Kętrzyna 11,3 %
- Szczytna 8,7%
- Bartoszyc 7,1%

I nie dotyczy to oddziałów, których nie posiadają inne szpitale, ale przede wszystkim tych podstawowych.
W 1997 r. Szpital otrzymał certyfikat "Szpital przyjazny dziecku" przyznany przez WHO i UNICEF. W chwili obecnej Szpital jest w trakcie procedury przyznania akredytacji przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz certyfikatu ISO 9001.
W ubiegłym roku przeprowadzone zostało badanie satysfakcji pacjentów. W ciągu 6 miesięcy trwania ankietyzacji, anonimowe ankiety wypełniło ogółem 1060 pacjentów, w tym 63,6 % kobiet i 36,4 % mężczyzn.

Ocenie podlegało m. in.: obsługa w Izbie Przyjęć, ocena pobytu w oddziale, warunki opieki lekarskiej, poszanowanie godności i intymności, jakość posiłków, możliwość odwiedzin, warunki sanitarne i higieniczne, opieka duszpasterska itp.
Przeanalizowane zostały wszystkie uwagi i zastrzeżenia pacjentów, które posłużyły do wyciągnięcia wniosków oraz wprowadzenia koniecznych zmian i udogodnień dla pacjentów.

W przeważającej większości uzyskano opinie pozytywne. Na pytanie, czy w razie konieczności ponownego pobytu w szpitalu wybierze Pan/Pani tut. Szpital, 96,3 % pacjentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
Szpital został także zauważony i wyróżniony w skali kraju, o czym świadczy 22 miejsce w "Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2002" opracowanym przez "Rzeczpospolitą". Stanowi to dla wszystkich pracowników Szpitala powód do prawdziwej dumy i motywację do dalszego działania na rzecz dobra Szpitala.

Więcej informacji na http://szpital-biskupiec.pl

Reklama


Tłumaczenia