Jesteś tu:Współczesność / Walory i zasoby środowiska przyrodniczego

Walory i zasoby środowiska przyrodniczego


Wstawiony przez admin 05 listopad 2009

Dominującym elementem rzeźby terenu jest pofałdowany obszar moreny dennej. Mniej licznie reprezentowane są słabo przekształcone formy akumulacji – równiny sandrowe oraz, zwłaszcza w południowej części gminy, wały moren czołowych. Pamiątką po ustępującym lądolodzie z okresu zlodowacenia bałtyckiego są również liczne na omawianym terenie jeziora. Obszar gminy charakteryzuje się znacznie urozmaiconą hipsometrią. Zachodnia część gminy położona jest między 130 a 160 m npm, natomiast znacznie bardziej wyniesiona wschodnia i południowo-wschodnia część znajduje się na poziomie 170 do ponad 200 m npm. Różnica wysokości względnych wynosi 97,4 m.

Ukształtowanie powierzchni jest konsekwencją położenia geograficznego gminy na pograniczu dwóch jednostek fizycznogeograficznych: Pojezierze Olsztyńskie (zachodnia część gminy) i Pojezierze Mrągowskie (wschodnia część gminy). Obie jednostki wyodrębniono w granicach makroregionu Pojezierze Mazurskie stanowiącego część prowincji Niż Środkowoeuropejski.

Pojezierze Olsztyńskie zasięgiem swym odpowiada zasięgowi wyodrębnionego w czasie ostatniego zlodowacenia płata lodowcowego tzw. lobu Łyny. Wysokości nad poziom morza moren czołowych osiągają przeciętnie 130-160 m. Obszar najniżej położony znajduje się na poziomie 122,6 m n.p.m. Jest to obniżenie terenu w okolicach miejscowości Kojtryny. Obniżenia międzymorenowe oraz dna rynien lodowcowych i mis jeziornych zajmują torfowiska i łąki.

Bardziej urozmaicona pod względem rzeźby terenu południowo-wschodnia część gminy Biskupiec należąca do Pojezierza Mrągowskiego stanowi wyniesiony teren, górujący nad sąsiadującym od zachodu Pojezierzem Olsztyńskim oraz od wschodu - Krainą Wielkich Jezior. Mezoregion ten charakteryzuje „garbaty” krajobraz pojezierny z kulminacjami dochodzącymi do ponad 200 metrów. Najwyżej położony punkt (220 m npm) znajduje się w rejonie Kobułt. Wzniesienia terenu porozcinane są szeregiem długich rynien jeziornych. Moreny czołowe z licznymi jeziorami rynnowymi o urozmaiconych brzegach tworzą niezwykle malowniczy krajobraz. Piękno krajobrazu mezoregionu wzbogacają kompleksy leśne, z których większe i bardziej zwarte występują w północnej i północno-wschodniej części gminy oraz w jej części centralnej i południowej.

Źródło: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Biskupiec.

Reklama


Tłumaczenia