Jesteś tu:Współczesność / Budowa geologiczna obszaru gminy Biskupiec

Budowa geologiczna obszaru gminy Biskupiec


Wstawiony przez admin 04 listopad 2009

Gmina położona jest w skrajnej części wielkiej platformy wschodnioeuropejskiej. Od paleozoicznych struktur Europy Zachodniej oddziela ją synklinorium brzeżne. Platforma zbudowana jest ze skał metamorficznych i głębinowych – głównie z granitoidów (granity, granodioryty, sjenity), gnejsów, migmatyków i amfibolitów.

Na powierzchni prekambryjskiego podłoża Pojezierza Mazurskiego zalegają młodsze skały z ery paleozoicznej, mezozoicznej i kenozoicznej.
Na utwory powierzchniowe gminy Biskupiec składają się utwory czwartorzędowe wiekowo związane ze zlodowaceniem północno-polskim (utwory plejstoceńskie) oraz osady holoceńskie powstałe po zaniku lądolodu. Szczególną różnorodnością odznaczają się utwory plejstoceńskie. Obszarami ich największego zróżnicowania są okolice Biskupca i jeziora Dadaj. Reprezentowane są m.in. przez: utwory morenowe (gliny, piaski naglinowe, piaski całkowite i żwiry zwałowe), utwory pochodzenia wodnego (piaski i żwiry sandrowe, piaski i żwiry akumulacji szczelinowej, pyły i iły zastoiskowe) oraz utwory eoliczne (piaski wydmowe).

Na obszarze gminy Biskupiec osady holoceńskie występują przeważnie w postaci torfów i namułów występujących w obrębie bezodpływowych zagłębień w dolinach rzecznych i na obszarze wysoczyzn polodowcowych. Piaski i żwiry akumulacji rzecznej budują terasy zalewowe rzek lub wypełniają koryta rzek.

Źródło: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Biskupiec. Foto: Damian Wołejszo

Reklama


Tłumaczenia