Jesteś tu:Turystyka / Świat roślin / Świat roślin w gminie Biskupiec

Świat roślin w gminie Biskupiec


Świat roślin w gminie Biskupiec

Świat przyrody ożywionej omawianego terenu odznacza się wieloma specyficznymi cechami: młody wiek flory rozwiniętej dopiero po wycofaniu się lądolodu, bogactwo gatunków północnych, wygasanie zasięgów licznych gatunków roślin środkowo- i zachodnioeuropejskich. Florę regionu najliczniej reprezentują gatunki charakterystyczne dla elementu borealnego i subboralnego. Wynika to z położenia geograficznego regionu oraz pozostaje w ścisłym związku z historią flory (późne ustąpienie lądolodu) oraz panującymi warunkami klimatycznymi i geomorfologicznymi.

Teren gminy zaliczany jest do obszarów Polski wyróżniających się bogactwem flory wodno-błotnej i łąkowo-zaroślowej. Stale i okresowo podmokłe obszary najczęściej występują w strefach przyjeziernych lub w obrębie niecek wykształconych w glinie zwałowej, a także w dolinach górnych biegów rzek. Często stanowią pozostałości po dawnych jeziorach (np. rykowisko wykształcone na terenie dawnego jeziora Pudląg podlegające ochronie jako rezerwat "Zabrodzie"). Przeważającym na obszarze gminy typem torfowisk są torfowiska niskie, których największe kompleksy występują głównie nad jeziorem Dadaj, Węgój, Stryjewskie, Jelmuń, na północ od Bredynek, na północny-zachód od miejscowości Borki Wielkie, na północny-zachód od wsi Kobutty i na południe od Rasząga.

W okolicach Parlezy Małej wykształciły się murawy kserotermiczne z wieloma gatunkami roślin ciepłolubnych. Porośnięte są one w dużej części luźnymi głogami.

Wiele z występujących tu roślin to gatunki rzadkie lub objęte ochroną gatunkową m.in. wawrzynek wilczełyko, pióropusznik strusi, zawilec wielokwiatowy, brzoza niska, kilka gatunków storczyków. Na śródleśnej polanie w Koloni Rudziska na uwagę zasługuje stanowisko rokitnika zwyczajnego, a na terenie użytku ekologicznego "Korek" stanowisko bażyny czarnej oraz bagnicy torfowa
Rejon wsi Kobutty, Parlezy Małej, Rudzisk i Borek Wielkich jest miejscem zbioru roślin na potrzeby zielarskie. Główną część zbioru stanowią kwiaty głogu oraz dziurawiec Hypericum perforatum. Jest to dodatkowe źródło zarobku miejscowej ludności.

Reklama


Tłumaczenia