Jesteś tu:Współczesność

Współczesność


Współczesność

Środowisko przyrodniczy Gminy Biskupiec

Miasto i Gmina Biskupiec położona jest w regionie o wyjątkowo atrakcyjnych walorach środowiska przyrodniczego, o czym decyduje przede wszystkim: występowanie licznych jezior pochodzenia polodowcowego, niezwykłe urozmaicona rzeźba terenu i ogromna różnorodność form morfologicznym oraz ściśle z tym związane zróżnicowanie typów młodoglacjalnego krajobrazu morenowo-sandrowego oraz formacji roślinnych

Walory i zasoby środowiska przyrodniczego

Dominującym elementem rzeźby terenu jest pofałdowany obszar moreny dennej. Mniej licznie reprezentowane są słabo przekształcone formy akumulacji – równiny sandrowe oraz, zwłaszcza w południowej części gminy, wały moren czołowych. Pamiątką po ustępującym lądolodzie z okresu zlodowacenia bałtyckiego są również liczne na omawianym terenie jeziora.

Budowa geologiczna obszaru gminy Biskupiec

Gmina położona jest w skrajnej części wielkiej platformy wschodnioeuropejskiej. Od paleozoicznych struktur Europy Zachodniej oddziela ją synklinorium brzeżne. Platforma zbudowana jest ze skał metamorficznych i głębinowych – głównie z granitoidów (granity, granodioryty, sjenity), gnejsów, migmatyków i amfibolitów.

Charakterystyka sieci hydrograficznej

Obszar gminy Biskupiec ma charakter wododziałowy. Znaczna część gminy położona jest w dorzeczu Pregoły, a jedynie niewielkie fragmenty w południowo-wschodniej części położone są w dorzeczu Wisły. Przez teren gminy przebiega dział wodny I rzędu rozdzielający te dorzecza.

Agroturystyka - szansą na promocję gminy

agroturystyka

W ostatnich latach na terenie Gminy Biskupiec powstała duża grupa gospodarstw agroturystycznych, posiadających ciekawą ofertę wypoczynku.

Kultura

Głównymi ośrodkami kulturalnymi na terenie gminy są: Biskupiecki Dom Kultury, który w roku 2001 czeka jubileusz 50-lecia istnienia oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Liszewskiego oraz Biblioteka Pedagogiczna. Dom Kultury prowadzi stałe formy zajęć, tj.: zespół taneczny, grupy teatralne, szkółkę szachową i inne kółka zainteresowań.

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Szpital Biskupiec

Ogólne informacje

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu mieści się w kompleksie budynków oddanych do użytku w 1981 r. Od 01.08.1998 r. Szpital jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej podległy Starostwu Powiatowemu w Olsztynie. Szpital w Biskupcu jest położony przy dwóch trasach o dużym nasileniu ruchu:

Reklama


Tłumaczenia