Jesteś tu:Turystyka / Świat zwierząt / Zwierzęta w gminie Biskupiec

Zwierzęta w gminie Biskupiec


Wstawiony przez admin 25 styczeń 2010

Różnorodność siedlisk i zespołów roślinnych stwarza dogodne warunki bytowania dla wielu gatunków zwierząt, przy czym najcenniejsze gatunki związane są z siedliskami leśnymi, wodnymi i wodno-błotnymi. Spotkać tu można zarówno gatunki środkowo, jak i północno i wschodnioeuropejskie z wyraźnie zaznaczonym udziałem gatunków pochodzenia borealnego i wschodniego.

Wiele z występujących tu gatunków należy do zagrożonych zarówno w skali kraju, jak i świata. Spośród bezkręgowców wymienić należy rzadsze gatunki owadów: tęcznik liszkarz, kozioróg dębosz, paź królowej, paź żeglarz i mieniak tęczowiec. Osobliwością obszaru gminy jest bardzo rzadki na terenie Pojezierza Mazurskiego paź żeglarz, którego stanowisko znane jest od 1999 r. Płazy reprezentuje m.in. traszka zwyczajna i grzebieniasta, kumak nizinny, grzebiuszka, rzekotka, żaby: wodna, jeziorkowa, trawna, moczarkowa i śmieszka. Spośród gadów wymienić należy jaszczurkę zwinkę i żyworódkę, padalca, zaskrońca i żmiję zygzakowatą.

Szczególnie interesującą i bardzo licznie reprezentowaną grupę stanowi awifauna. Miejsca żerowiskowe i lęgowe znajduje tu m.in. myszołów, krogulec, kormoran, gągot, pustułka, kobuz, żuraw, dzięcioł zielony oraz gatunki objęte szczególną ochroną prawną, które podlegają ochronie wraz z miejscami rozrodu i regularnego przebywania: m.in. orlik krzykliwy. Do 1976 r. w okolicach Popowej Woli lęgi zakładał orzeł przedni. W skład jego terytorium łowieckiego wchodził obszar otwartych pól i nieużytków między Kobułtami i Popową Wolą a jeziorem Stromek. Obecnie w tej okolicy obserwowane są polujące osobniki, gdzie zwabia go duże nagromadzenie ptaków wodno-błotnych. Prawdopodobnie lęgi zakłada już poza terenem gminy. Na szczególną uwagę zasługuje również występujący w południowo-wschodniej części gminy w okolicach Kobułt derkacz - gatunek zagrożony globalnie, czyli zagrożony wyginięciem w skali całego świata.
Do bardziej znaczących ostoi ptaków należy m.in. użytek ekologiczny "Zlotowisko żurawi" gromadzący nawet do 2500 osobników oraz jezioro Pierwój stanowiące miejsce występowania niewielkiej lęgowej kolonii kormorana. Nad jeziorem Stromek często można obserwować czaple siwe, a osobliwością jest tu lęgowy perkoz rdzawoszyi. Południowo-wschodnia część gminy, a zwłaszcza okolice jeziora Białego są miejscem jesiennego żerowania i odpoczynku żurawi i gęsi zbożowej.

Pojezierze Mazurskie jest również jednym z najważniejszych w Polsce i Europie obszarów występowania bociana białego. Ważnym miejscem żerowiskowym bociana białego są łąki w rejonie wsi Rudziska. Nierzadko obserwuje się tutaj stada liczące po 50, a nawet 80 osobników.

Foto: Marek Kocik

Reklama


Tłumaczenia