Jesteś tu:Współczesność / Charakterystyka sieci hydrograficznej

Charakterystyka sieci hydrograficznej


Wstawiony przez admin 01 październik 2009

Obszar gminy Biskupiec ma charakter wododziałowy. Znaczna część gminy położona jest w dorzeczu Pregoły, a jedynie niewielkie fragmenty w południowo-wschodniej części położone są w dorzeczu Wisły. Przez teren gminy przebiega dział wodny I rzędu rozdzielający te dorzecza. W związku z wododziałowym położeniem z terenu gminy odpływają znaczne ilości wody, a tym samym zmniejsza się możliwość ich retencjonowania. Dla omawianego obszaru charakterystyczny jest szeroki przedział wahań odpływów oraz znaczna zmienność przepływów wód w poszczególnych ciekach. Duże oddziaływanie w wyrównywaniu odpływu mają przepływowe jeziora.

Sieć hydrograficzna gminy jest dobrze rozwinięta - pod wodami znajduje się 1800 ha gruntów. Wody powierzchniowe zdominowane są obszarowo przez jeziora, których na terenie gminy jest 17. W większości są to jeziora niewielkie, jedynie kilka przekracza powierzchnię 100 ha2. Jeziorność obszaru gminy wynosi 5%. Obecność jezior znacznie podnosi walory estetyczne krajobrazu.

Największym jeziorem jest położone przy zachodniej granicy gminy jezioro Dadaj o powierzchni lustra wody 976,8 ha. Zlewisko jeziora rozciąga się głównie w kierunku wschodnim, obejmując bez mała teren całej wschodniej części gminy Biskupiec i fragmenty gminy Barczewo. W strukturze użytkowania gruntów na terenie zlewni dominują przestrzennie użytki rolne.

Drugim co do wielkości zbiornikiem wodnym na terenie gminy Biskupiec jest jezioro Tejstymy o powierzchni zwierciadła wody 198,2 ha z wyspą o powierzchni 1,2 ha. Kolejnymi dużymi jeziorami są jeziora: Węgój, Kraksy, Pierwój i Stryjewskie.
Występujące na terenie gminy jeziora różnią się między sobą kształtem, pojemnością, głębokością maksymalną (od 5 do 38 m), stopniem rozwinięcia linii brzegowej i trofizmem. Wspólną cechą jest natomiast ich geneza - pochodzenie wszystkich związane jest z działalnością lądolodu lub wód roztopowych.

Wszystkie jeziora stanowią własność Skarbu Państwa i pozostają w administracji Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Cechą charakterystyczną sieci rzecznej wykształconej na terenie gminy Biskupiec jest jej młody wiek. System rzeczny ukształtował się dopiero w holocenie po wycofaniu lądolodu. Rzeki na terenie gminy bardzo często łączą ze sobą jeziora doprowadzając i odprowadzając z nich wodę, np. do jeziora Dadaj uchodzi kilka największych na terenie gminy rzek: Czerwonka wypływająca z jeziora Węgój, Biesówka wypływająca z jeziora Tejstymy oraz Dymer łącząca Dadaj z jeziorem Kraksy (różne odcinki rzeki mają odmienne nazwy: górny odcinek nosi nazwę Kanał Dymerski - Dymer, odcinek pomiędzy jeziorem Dadaj i jeziorem Pisz - Dadaj, pomiędzy jeziorami Pisz i Wadąg - Pisa Warmińska, a poniżej jeziora Wadąg - Wadąg). Sieć hydrograficzną gminy uzupełniają liczne niewielkie bezimienne cieki bardzo często prowadzące wody okresowo oraz sztuczne rowy. Przez południową część gminy i miasto Biskupiec poprowadzony został Kanał Dymerski kończący swój bieg w jeziorze Kraksy.

Ważnym elementem hydrograficznym gminy znacznie urozmaicającym krajobraz są liczne mokradła i bagna powstałe w bezodpływowych zagłębieniach.

Źródło: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Biskupiec.

Reklama


Tłumaczenia